Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
5 от 1 глас
Начало > Общи условия на Планет Турс ЕООД
Общи условия на Планет Турс ЕООД
ТърсенеИзвлечение от Общи условия на "Планет Турс" ЕООД за организиране на туристически пътувания /ТП/ и тяхната продажба на крайни клиенти - туристи1. Застрахователната полица по застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” е валидна според условията на застрахователната компания – изпълнител и включва асистанс. Покриват се акутни, но не и хронични заболявания на туристите по време на организирано пътуване извън България.

2. Срок и начин на плащане на общата цена:

2.1. Капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните и самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото.
2.2. Остатъкът в размер на 70% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 7.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 14 (четиринадесет) работни дни преди датата на отпътуване.
2.3. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
2.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

3. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в срок до 20 дни преди началната дата на пътуване в следните случаи:

3.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
3.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
3.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 10.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестраниия си съконтрагент в USD).

4. Анулации и неустойки

4.1. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 30 дена преди датата на пътуването. Изключение правят случаите, в които се ползват специални оферти със специфични правила за резервации и заплащане като ранни резервации, промоционални и „ласт минит” оферти. При гореспоменатите случаи внесените депозити по резервации не се възстановяват след датите, обявени в приложената към настоящия договор оферта, както и са дължими сумите по условията на този тип оферти. Тези суми могат да бъдат пренасочени за следващи резервации, ако условията на съответната оферта го позволяват. Услугите по този договор могат да претърпят промяна на дата или да бъдат преотстъпени на трети лица, ако условията на съответната оферта го позволяват и при доплащане разликата до редовни цени за обявените туристически услуги.
4.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.11.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
4.2.1. Ако направената анулация е от 29 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.
4.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% /или съответния процент в завсимост от т. 11.2.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.
4.2.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
4.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 11.2.1., 11.2.2. и 11.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
4.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неспазване от страна на туристите на законодателната система на дадена страна, независимо дали туристът е запознат с нея или не.

4.5. Необходими документи за пътуване:

4.5.1. За страните в Европейски Съюз Ви е необходима лична карта или задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца от крайната дата на пътуване, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За страните извън Европейски съюз Ви е необходим задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца от крайната дата на пътуване, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването се предоставя в приложената към настоящия договор оферта.
4.5.2. Относно страните, с които имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и условията за получаване на визи. Стойността на визите не е включена в цената на пътуването. В случай на отказ да бъде издадена виза от консулския отдел на отделните страни ние не носим отговорност и не възстановяваме внесената такса за издаване на виза.
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.
4.6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

5. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

6. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да: 1. Приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, без да дължи неустойка или обезщетение. 2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промени в пътуването по вина на авиопревозвачи, автобусни компании, или други промени, причинени от форсмажорни обстоятелства.

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

11. При групови пътувания туристите се задължават да се явяват навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от туристите поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на транспортно средство са изцяло за сметка на туристите, независимо от причината за закъснението. При групови пътувания туристите се задължават да се върнат в Р. България заедно с групата.

12. Терминът „Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време служителите на туристическата агенция/туроператорът нямат задължения към туристите.

13. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отразени в настоящия договор се предоставят доброволно от негова страна и се използват с цел организация на пътуването като се предоставят на хотели, превозвачи, митнически власти и контраагенти свързани с изпълнението на пътуването.

14. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 14 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай на при спазване изброените по-долу условия:
14.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в устен или писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в устен или писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите и след изтичане на 14 дневния срок от завършване на пътуването, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
14.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и/или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

15. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРА е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е „ХДИ” ЗАД – застрахователна полица No 7500170000060/2017., валидна до дата 13.03.2018.

16. Информация за сключената задължителна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

17. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .


18. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

19. Неразделна част от настоящия договор е цялостната програма на организатора, валидна за съответното пътуване, в която са изчерпателно изброени вида на туристическите обекти, тяхната категория, брой нощувки, вид и категоризация на заведенията за хранене, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ и други известни на ТУРОПЕРАТОРА данни. Програмата се явява неразделна част от настоящия договор и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се снабди с нея чрез интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА или на място в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.

20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира с подписа си, че е запознат с офертата ,от където е получил информацията по чл.19. от настоящия договор.

 
 
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Май
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страницаGet Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио