Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > Политика за лични данни
Политика за лични данни
Търсене

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Планет Турс ЕООД

Планет Турс ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на лицата, с които взаимодействва и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на туристически услуги в България и чужбина и осъществяване на други, свързани с това дейности. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.planettours.bg.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услуги и дейности, предоставяни от Планет Турс ЕООД, включително и тези, предлагани онлайн от Планет Турс ЕООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи; или сте възложили на Планет Турс ЕООД дейности свързани с участието ви в администрирани от компанията туристически програми.

Планет Турс ЕООД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация във връзка с организацията на тяхното пътуване в България или чужбина.

Планет Турс ЕООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на своя уеб сайт (www.planettours.bg), като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до сайта на компанията и/или изпращане на е-майл за заявка или резервация, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Видове информация, която събираме:
Когато използвате нашите услуги и заявявате и/или резервирате ползването на туристическа услуга в България или в чужбина, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, дата на разждане, ЕГН, номер и валидност на лична карта и/или международен паспорт, телефон, e-mail адрес и други приложими съгласно национални и/или международни разпоредни свързани с организацията на пътуването Ви (визова информация, адрес на пребиваване в чужбина, информация за предходни пътувания и т.н.)

Личните данни се обработват и ползват от Планет Турс ЕООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

С кого споделяме Вашата информация:
Планет Турс ЕООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица, освен в случайте, когато такива са произтичащи от договорни отношения и изискуеми от:
• Резервационни системи за резервация на самолетни билети;
• Резервационни системи за резервация на хотелско настаняване;
• Посолства и консулски служби при заявка за осъществяване на визови услуги;
• Лицензирани туроператори съгласно съвместни договори при резервация на избрана от Вас туристическа услуга при наши колеги.

Планет Турс ЕООД може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Планет Турс ЕООД и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

За Планет Турс ЕООД сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите услуги от публично достъпни компютри.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:
Планет Турс ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131158298, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. Планет Турс ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1712 ж.к. Младост 3, бл. 349, ет. 8, ап. 44 или по е-майл office@planettours.bg

Обхват и съгласие:
Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя разяснява въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме и целите за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни Ви молим да се запознаете с нашата Политика за поверителност. Приемайки нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.

Посещавайки и използвайки страницата на Планет Турс ЕООД, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Планет Турс ЕООД. Ако не сте съгласни с настоящата политика, моля не използвайте страницата и услугите на Планет Турс ЕООД.

Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност. В долната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.
Практиките, описани в този документ са приложими само на тази интернет страница и не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които този сайт може да препраща.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги, които предлагаме. В резултат, няма да можете да използвате услугите предоставени от нас.

Основания за обработване на лични данни:
Във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Планет Турс ЕООД обработва лични данни са:
• Обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
• Обработоването е необходимо за изпъленението на договор;
• На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
• Обработването е необходимо за целите на легитимни интереси на Планет Турс ЕООД;

Информация която събираме:
Планет Турс ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:
В зависимост от конкретните цели и основания Планет Турс ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на туристически програми и резервации:
• Три имена, дата на раждане, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт и други приложими съгласно национални и/или международни разпоредни свързани с организацията на пътуването Ви (визова информация, адрес на пребиваване в чужбина, информация за предходни пътувания и т.н.);
• Три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Планет Турс ЕООД;
• Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност и/или международен паспорт;
• Данни, събирани при плащане, направено към Планет Турс ЕООД - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
• Информация от запитвания;
• Информация произтичаща от договореност между Потребителя и Планет Турс ЕООД;

Цели и правни основания за обработване на личните данни:
Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за туристически услуги и реализиране на резервации, във връзка със заявеното от Вас туристическо пътуване в България или чужбина. Планет Турс ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
• Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за туристически услуги. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали - търговски обект, телефонен номер за обслужване на клиенти, интернет сайт, продажба от разстояние;
• Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
• Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби;
• Плащане на дължими суми, издаване на счетоводни документи;
• Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, обработване, приемане, разплащане;

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Планет Турс ЕООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

Начин на събиране на информация:
• Когато правите запитване;
• Когато правите резервация (онлайн или офлайн);
• Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
• Когато участвате в анкета и/или проучване;
• Когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;
• От трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;
• От трети страни – чрез профила на Планет Турс ЕООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram.

В настоящата политика, целите и начините на обработване на личните Ви данни са:
• За да предоставим нашите услуги;
• За свързване с нашите потребители;
• За да отговорим на вашите запитвания;
• За да персонализираме съдържанието;
• За да подобрим нашите услуги;
• За да подобрим ефективността на нашата интернет страница;
• За проучвания и анализи;
• Други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети от Планет Турс ЕООД. Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

Информация за трети страни – партньори:
Планет Турс ЕООД няма да предоставя лични данни на трети страни, освен в изброените тук случаи.
• Нашият уебсайт може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.
• Нашият уебсайт може да съдържа връзки или да препраща към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Планет Турс ЕООД не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на нашаите платформи, включително тази уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице:
Google Analytics - https://privacy.google.com/businesses/compliance/Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други.
Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър.
Mailchimp – (https://mailchimp.com/legal/privacy/ ). Споделяме вашата информация, предоставена с Вашето съгласие до трети страни, които изпращат от наше име и за наша сметка промоционални имейли. За да спрете да получавате промоционалните ни имейли, може да се отпишете от бюлетина във всяко промоционално съобщение, което получавате от нас.
Facebook - https://www.facebook.com/business/gdpr;
Twitter, Google plus, Instagram, Ремаркетинг, Google Adwords Conversion, Facebook Custom Audience.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Политика за използване на cookies/бисквитки
Какво представляват Бисквитките? - Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.
За повече информация посетете: https://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

За какво се използват бисквитките:
Бисквитките се използват с различни цели. Планет Турс ЕООД не ползва бисквитки, за да следи потребителските предпочитания.
Ако желаете да разберете повече за отказването от поведенческа реклама, посетете www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Бисквитките могат да се деактивират чрез:
Специални инструменти за отказ: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Опциите на браузъра
PC компютър и Mac компютър
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Мобилни устройства
Safari iOS
Android

Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:

Право на информираност:
По всяко време можете да получите информация за данни, идентифициращи Планет Турс ЕООД във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за:
• Служител на компанията, който обработва Вашите данни;
• Намерението на Планет Турс ЕООД да предаде данните Ви на трети страни;
• Срока на съхранение на данните Ви;
• Информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.

Право на достъп до собствени лични данни:
По всяко време имате право да поискате информация относно това дали се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с Планет Турс ЕООД на контактите, предоставени в настоящата политика.

Право на преносимост:
Планет Турс ЕООД обработва Вашите лични данни, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на лични данни Ви.

Право на изтриване:
Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, съхранявани от Планет Турс ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:
• В момента сте в процес на комуникация с екипа на Планет Турс ЕООД;
• Имате извършена покупка;
• Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с определени изискващи го закони.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
При възражение от Ваша страна Планет Турс ЕООД е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни, или за установяването, упражняването или защита на правни последици.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено.

Можете да упражните правото си да се откажете от директния маркетинг като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, Планет Турс ЕООД ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Планет Турс ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

Как можете да приложите Вашите права:
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на office@planettours.bg

Задължения на Планет Турс ЕООД и предприети мерки относно съхранението на личните Ви данни:
• Обработването на данни се основава на всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;
• Планет Турс ЕООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини;
• Планет Турс ЕООД управялва риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

Служител по защита на личните данни:
Планет Турс ЕООД обработва лични данни, които сумарно представляват по-малко от 10 000 броя, което не налага определяне на конкретно лице, отговорник по защита на личните данни. Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин от всички служители на компанията.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД в контактите по-долу.

Предаване на лични данни към трети държави:
В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение.

В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета дръжава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Планет Турс ЕООД, или предадването е необходимо за сключването или изпъленението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Планет Турс ЕООД и друго физическо или юридическо лице.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни:
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
• Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга и/или продажба на застраховка се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;
• Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни:
Наименование: Планет Турс ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 131158298
Aдрес на управление: гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 349, ет. 2, ап. 44
Телефон: 08891372478
E-mail: office@planettours.bg
Уебсайт: www.planettours.bg

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Последна актуализация на 21.05.2018 г
 
 
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Май
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страницаGet Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио